Praktijkinformatie

1. Verwijzing

De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

2. Rapportage

De diëtist houdt de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Deze rapportage vindt minimaal aan het begin en einde van de behandeling plaats. Bij langdurige behandeling wordt de arts jaarlijks geïnformeerd of bij bijzonderheden. Wanneer u dit niet wilt kunt u dit melden bij de diëtist.

3. Bereikbaarheid

Diëtisten Groep NL is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via telefoonnummer 06 - 555 000 22 of per mail info@dietistengroep.nl. Uw eigen diëtist is op haar werkdagen bereikbaar via haar mobiele telefoon of mailadres. Dit ontvangt u tijdens het eerste gesprek van haar. Deze gegevens staan ook op deze website bij het onderwerp locaties. U zult begrijpen dat de diëtist de telefoon niet aanneemt als zij met een cliënt in gesprek is. U kunt dan ook ons algemene nummer 06 - 555 000 22 bellen; kan onze assistent u niet helpen dan belt de diëtist zo spoedig mogelijk terug.

4. Huisbezoek

Wanneer u niet in staat bent om naar de diëtist toe te gaan, dan is het mogelijk dat de diëtist bij u thuis komt. U kunt dit overleggen met uw diëtist wanneer u een afspraak maakt.

5. Afspraak afzeggen

Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u een afspraak afzegt en tevens aangeeft de behandeling te willen afsluiten, worden de administratieve kosten van afsluiten in rekening gebracht.

6. Behandeltijd

De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (direct patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is maar die wel betrekking hebben op de cliënt (indirect patiëntgebonden tijd).

7. Klantenervaringsonderzoek
Wij willen onze behandeling graag afstemmen op de behoefte van u, onze cliënt. Dit doen wij, uiteraard, aan de hand van wat u ons vertelt, maar wij willen dat ook graag onafhankelijk en anoniem meten. Daartoe werken wij samen met Qualiview. Deze organisatie verzorgt voor ons de verzending per mail van het klantenervaringsonderzoek, de verwerking hiervan en rapporteert de resultaten aan ons. Met die gegevens kunnen wij onze zorg voor u verbeteren, beter bij uw wensen aansluiten. Graag verzoeken wij u deze enquete in te vullen.
De diëtist zal u, bij aanvang van de behandeling, vragen om toestemming voor het toezenden van de enquete. De resultaten kunt u vinden op deze website op de home-page (over ons).

8. Kosten

Diëtisten Groep NL heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, 3 uur per kalenderjaar. In de basisverzekering geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico. Vaak is er nog extra vergoeding beschikbaar vanuit de aanvullende verzekering. Controleer hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar.

Wanneer uw consulten niet meer voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen, bijvoorbeeld bij overschrijding van het aantal te vergoeden uren of wanneer u uw afspraak niet nakomt, ontvangt u zelf de rekening. Het tarief is € 16,25 per kwartier. Bij huisbezoeken brengen wij een 'uittoeslag' in rekening, deze bedraagt € 27,50 per bezoek. Een eerste consult (intake, screening, advies) kost gemiddeld € 81,25 een vervolgafspraak (30 minuten) € 32,50.
Voor groepszittingen met maximaal 4 deelnemers brengen wij € 32,50 per persoon in rekening en bij meer dan 4 personen is dit € 16,25 per persoon per bijeenkomst.

9. Resultaat

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade en letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van de diëtist.

10. Privacy

Alles wat u met uw diëtist bespreekt tijdens de behandeling is vertrouwelijk. De diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking. De diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de behandeling. Van toepassing is de Algemene Verordening Gegevensbeheer. 

Op onze website vindt u onze privacyverklaring.

11. Klachten

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE  UTRECHT, info@klachtenloketparamedici.nl of telefonisch 030 - 31 00 929.

Betalingsvoorwaarden
1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bijdragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.
2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.
5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend. 

 

 

 

 

 

 

Diëtist zoeken

Wilt u een afspraak maken met één van onze diëtisten? Via onderstaande knop kunt u snel en eenvoudig contact opnemen met een diëtist bij u in de buurt. Wanneer u de door u gewenste locatie heeft gevonden, wordt door op 'details'  te klikken de persoonlijke informatie van de diëtist zichtbaar.

Zoek een diëtist

Bellen voor een afspraak.

Voor een afspraak of vraag kunt u ook bellen met onze assistenten Alie Botter en Ina van Slooten.

Zij zijn via telefoonnummer 06 - 555 000 22 iedere werkdag van 8.30 - 17.00 uur bereikbaar.

 
         

Nieuw: 

Kruidenmengsels zonder zout. 

Onze diëtist is tijdens het boodschappen doen een nieuw soort kruidenmengsel tegengekomen. Een zakje kruidenmix voor een samengesteld gerecht zonder toegevoegd zout. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Voor iedereen die het moeilijk vindt om deze gerechten helemaal zelf te maken of niet goed weet welke kruiden en specerijen goed samengaan is dit waarschijnlijk een heel mooie oplossing. 

Uiteraard hebben we het ook uitgeprobeerd en het gerecht is zo smaakvol dat het zout niet wordt gemist.